Selskabsloven § 165

 1. § 165
  Kapitalselskabet kan udstede fondsandele ved at overføre beløb til selskabskapitalen, som i selskabets senest godkendte årsrapport er opført som
  1. 1) overført overskud eller
  2. 2) reserver med undtagelse af reserve i henhold til årsregnskabslovens §§ 35 a og 35 b, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Til udstedelse af fondsandele kan selskabet desuden anvende
  1. 1) overskud i det indeværende regnskabsår, hvis beløbet ikke er uddelt, forbrugt eller bundet, eller
  2. 2) frie reserver, der er opstået eller blevet frigjort i det indeværende regnskabsår.
 3. Stk. 3.
  Beslutning i henhold til stk. 1 og 2 skal angive det beløb, selskabskapitalen skal forhøjes med, samt kapitalandelenes størrelse eller antal. § 158, stk. 1, nr. 3, nr. 6 og nr. 9-11, finder tilsvarende anvendelse.
 4. Stk. 4.
  Kapitalforhøjelsen kan ikke gennemføres, før beslutningen er registreret.
 5. Stk. 5.
  Hvis fondsforhøjelsen ikke er registreret eller anmeldt til registrering senest 12 måneder efter beslutningen, er beslutningen om kapitalforhøjelsen og de heraf følgende vedtægtsændringer bortfaldet.