SCE-loven § 1

  1. § 1
    De bestemmelser, som er fastsat i denne lov, finder anvendelse på alle europæiske andelsselskaber (SCE-selskaber) med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet og på fysiske og juridiske personer, der deltager i stiftelsen af et SCE-selskab.
  2. Stk. 2.
    På et udenlandsk SCE-selskab, der driver virksomhed gennem en filial her i landet, finder reglerne om filialer i lov om aktieselskaber anvendelse.