Lov om sikkerhed til søs § 29 d

  1. § 29 d
    Den, som fører skib eller gør tjeneste som styrmand eller maskinmester, til trods for at retten hertil er frakendt den pågældende ubetinget, straffes med bøde, jf. dog stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Straffen efter stk. 1 kan stige til fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, hvis den pågældende
    1. 1) findes skyldig i flere tilfælde af sejlads i frakendelsestiden eller
    2. 2) tidligere er straffet for sejlads i frakendelsestiden.