Sømandsloven § 34

  1. § 34
    Rederen betaler udgifterne ved en søfarendes begravelse eller ved ligbrænding samt hjemsendelse og gravsætning af asken, hvis den søfarende dør under tjenesten, eller mens han endnu har ret til pleje efter § 30, stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Staten betaler de udgifter, der er nævnt i stk. 1, hvis den søfarende dør, mens han har ret til pleje efter § 30, stk. 5.
  3. Stk. 3.
    § 30, stk. 6, og § 31 om rederens eller statens fritagelse for at betale visse udgifter ved pleje af en syg eller skadet søfarende finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår udgifter i forbindelse med en søfarendes død.