Sømandsloven § 18 b

 1. § 18 b
  Fratræder den søfarende efter bestemmelserne i § 18 a, kan hver af parterne, uanset hvad der er bestemt i § 6 om fratrædelseshavn, opsige tjenesteforholdet med det aftalte eller det i § 5 eller § 37 nævnte opsigelsesvarsel.
 2. Stk. 2.
  Opsiges tjenesteforholdet i medfør af stk. 1, betaler rederen 75 pct. og staten 25 pct. af udgifterne til rejse med underhold til hjemstedet eller efter rederens bestemmelse til forhyringsstedet. Rederen udlægger statens andel, der refunderes af Søfartsstyrelsen.
 3. Stk. 3.
  Stk. 2 finder ikke anvendelse, hvis der kan skaffes den søfarende tilsvarende stilling på et andet dansk skib på fratrædelsesstedet.
 4. Stk. 4.
  Under ophold på fratrædelsesstedet betaler rederen udgifterne til den søfarendes underhold.
 5. Stk. 5.
  Så længe tjenesteforholdet består, finder § 35 tilsvarende anvendelse for skibsansatte.