Sømandsbeskatningsloven § 17

  1. § 17
    Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. juli 2005, jf. dog stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Lovens §§ 3 og 4, 14-16 og 27 har virkning fra og med indkomståret 2006.