Rigsrevisorloven § 1 a

 1. § 1 a
  Rigsrevisor er inhabil i forhold til behandlingen af en bestemt sag under tilsvarende omstændigheder som efter forvaltningslovens regler om inhabilitet.
 2. Stk. 2.
  Til at varetage rigsrevisors funktioner, i tilfælde hvor rigsrevisor er inhabil, udpeges en sætterigsrevisor for en periode af 1 års varighed. Genudpegning som sætterigsrevisor kan finde sted.
 3. Stk. 3.
  Sætterigsrevisor udpeges af Folketingets formand efter indstilling fra statsrevisorerne og efter forhandling med næstformændene. Folketingets formand underretter statsrevisorerne om udpegningen.
 4. Stk. 4.
  Anser rigsrevisor sig for inhabil, orienterer rigsrevisor statsrevisorerne herom. Statsrevisorerne anmoder herefter sætterigsrevisor om at overtage rigsrevisors funktioner i sagen.
 5. Stk. 5.
  Rigsrevisors inhabilitet med den i stk. 4 nævnte virkning kan foreligge ved behandlingen af
  1. 1) sager om ansættelse og forfremmelse samt andre administrationssager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af rigsrevisor,
  2. 2) revisionssager og
  3. 3) sager om indgåelse af kontraktforhold eller lignende privatretlige dispositioner.
 6. Stk. 6.
  Har rigsrevisor ikke fundet anledning til at erklære sig inhabil, jf. stk. 4 og 5, kan klage over rigsrevisors undladelse heraf indgives til Folketingets formand, der efter forelæggelse for statsrevisorerne og efter forhandling med næstformændene træffer afgørelse om spørgsmålet. Folketingets formand underretter statsrevisorerne om den trufne afgørelse.