Rigsrevisorloven § 18

 1. § 18
  Statsrevisorerne fremsender med deres eventuelle bemærkninger de beretninger, der er nævnt i § 17, stk. 1 og 2, til Folketinget og vedkommende minister. Den i § 17, stk. 4, nævnte beretning fremsendes til Folketinget.
 2. Stk. 2.
  Efter statsrevisorernes fremsendelse af en beretning afgiver ministeren inden for en frist, der fastsættes af statsrevisorerne efter indstilling fra rigsrevisor, en redegørelse til statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til. Fristen fastsættes til mindst 2 og højst 4 måneder. For den i § 17, stk.1, nævnte beretning er fristen 2 måneder.
 3. Stk. 3.
  For de i § 4, stk. 1, nr. 1, nævnte regioner indhenter ministeren en udtalelse fra regionsrådet. For de i § 4, stk. 2, 1. pkt., nævnte aktieselskaber indhenter ministeren en udtalelse fra selskabets bestyrelse. Ministerens kommentarer til regionsrådets eller til bestyrelsens udtalelse indgår tillige med udtalelsen i den i stk. 2 nævnte redegørelse til statsrevisorerne.
 4. Stk. 4.
  Redegørelsen og den i stk. 3 nævnte udtalelse fra regionsrådet eller aktieselskabets bestyrelse tilsendes samtidig rigsrevisor, der inden en måned efter modtagelsen fremsender sine bemærkninger til statsrevisorerne.
 5. Stk. 5.
  Ministrenes redegørelser og rigsrevisors bemærkninger indgår i statsrevisorernes endelige betænkning til Folketinget. De i stk. 3 nævnte udtalelser kan efter statsrevisorernes skøn tillige indgå i endelig betænkning.