Rigsrevisorloven § 1

 1. § 1
  Revisionen i henhold til denne lov varetages af en af Folketingets formand med godkendelse af Folketingets Udvalg for Forretningsordenen udnævnt rigsrevisor.
 2. Stk. 2.
  Rigsrevisor udnævnes for et tidsrum på 6 år med mulighed for forlængelse med 4 år. Forlængelse herudover eller genudnævnelse som rigsrevisor kan ikke finde sted.
 3. Stk. 3.
  Statsrevisorerne giver indstilling om udnævnelse af rigsrevisor til Folketingets formand, som efter forhandling med næstformændene forelægger indstillingen for Udvalget for Forretningsordenen. Kan indstillingen ikke tiltrædes, meddeler formanden dette til statsrevisorerne, som herefter foretager indstilling på ny.
 4. Stk. 4.
  Statsrevisorerne giver inden udløbet af rigsrevisors 6-årige funktionsperiode indstilling til Folketingets formand om eventuel forlængelse, jf. stk. 2. Folketingets formand træffer afgørelse om spørgsmålet efter forhandling med næstformændene og med godkendelse af Udvalget for Forretningsordenen.
 5. Stk. 5.
  Stk. 3, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved afskedigelse af rigsrevisor før udløbet af dennes funktionsperiode.
 6. Stk. 6.
  Rigsrevisor er uafhængig ved udførelsen af sit hverv.
 7. Stk. 7.
  Stillingen som rigsrevisor kan ikke forenes med hvervet som medlem af Folketinget.
 8. Stk. 8.
  Rigsrevisors indstillinger vedrørende budgetforslag til de årlige bevillingslove samt forslag til personalemæssige rammer afgives til statsrevisorerne, som behandler dem og oversender forslagene med deres bemærkninger til Folketingets formand. Formanden foranlediger forslagene behandlet sammen med Folketingets budget i overensstemmelse med de i Folketingets forretningsorden givne regler.
 9. Stk. 9.
  Rigsrevisor aflægger Rigsrevisionens regnskab, som indgår i Folketinget regnskab og revideres sammen med dette, jf. § 2, stk. 4.
 10. Stk. 10.
  Rigsrevisor antager og afskediger selv sine medarbejdere i overensstemmelse med de personalemæssige rammer, der er fastsat i henhold til stk. 8.