Revisorloven § 40

 1. § 40
  Efter afslutningen af en undersøgelse tager Erhvervsstyrelsen stilling til, om resultatet af undersøgelsen giver anledning til
  1. 1) afslutning af undersøgelsen uden yderligere bemærkninger,
  2. 2) at give en påtale,
  3. 3) at påbyde, at overtrædelse skal bringes til ophør,
  4. 4) at indbringe revisor, revisionsvirksomheden eller begge for Revisornævnet, jf. § 43, eller
  5. 5) at indbringe et medlem af det øverste ledelsesorgan eller revisionsudvalg i en virksomhed af interesse for offentligheden, en virksomhed af interesse for offentligheden eller begge for Revisornævnet, jf. § 44 a.
 2. Stk. 2.
  Erhvervsstyrelsen offentliggør en afgørelse efter stk. 1, nr. 3, jf. § 47 a.
 3. Stk. 3.
  Har en undersøgelse omfattet en revisionsopgave for en virksomhed af interesse for offentligheden, skal revisionsvirksomheden senest 4 uger efter modtagelsen af resultatet af undersøgelsen, jf. stk. 1, nr. 2-4, skriftligt orientere virksomhedens revisionsudvalg om Erhvervsstyrelsens væsentligste konklusioner. Har virksomheden ikke etableret et revisionsudvalg, skal orienteringen efter 1. pkt. gives til virksomhedens øverste ledelsesorgan.