Revisorloven § 33

 1. § 33
  Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om betingelserne for at indstille sig til følgende eksamener:
  1. 1) Eksamen for statsautoriserede revisorer, jf. § 3, stk. 1, nr. 5, og § 3 a, stk. 1,
  2. 2) særlig prøve for personer, som har været uden godkendelse i en årrække, jf. § 9, stk. 3, og
  3. 3) egnethedsprøve for personer, som i udlandet er godkendt til at udføre lovpligtig revision, jf. § 10, stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Erhvervsstyrelsen fastsætter endvidere regler om de i stk. 1 nævnte eksamener, herunder indholdet og kravene til eksamen, eksamens afholdelse og bedømmelse, behandling af eksamensklager, foranstaltninger ved eksamenssnyd, hvem der forestår afholdelsen af eksamener, og grundlaget for betaling for aflæggelse af disse eksamener.
 3. Stk. 3.
  Uanset § 48, stk. 1, kan Erhvervsstyrelsen til den, der forestår afholdelsen af eksamen efter stk. 2, videregive de oplysninger, der er nødvendige for dennes varetagelse af opgaven.
 4. Stk. 4.
  Erhvervsstyrelsen kan beslutte, at der skal ydes bistand vedrørende eksamen til den færøske registreringsmyndighed.