Revisorloven § 1

 1. § 1
  Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse og registrering af revisorer og revisionsvirksomheder, vilkårene for udførelse af opgaver i forbindelse med revision m.v. samt regler om offentligt tilsyn med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder.
 2. Stk. 2.
  Loven finder anvendelse ved revisors afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber, herunder revisors udtalelser om ledelsesberetninger i henhold til årsregnskabsloven, og ved revisors afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug.
 3. Stk. 3.
  Lovens § 16, stk. 4, § 22, § 30, §§ 43 og 44, §§ 45-47, 47 c og § 54, stk. 4, 1. pkt., finder tillige anvendelse ved revisors afgivelse af andre erklæringer, der i øvrigt kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug.
 4. Stk. 4.
  Lovens § 37, stk. 1, 3. pkt., og § 43 a finder anvendelse på en revisors eller en revisionsvirksomheds forpligtelser efter hvidvaskloven og en revisors eller en revisionsvirksomheds rådgivning af en kunde om dennes forpligtelser efter hvidvaskloven.
 5. Stk. 5.
  Erhvervsministeren fastsætter efter forhandling med social- og indenrigsministeren regler til fremme af den kommunale og regionale revisions uafhængighed, kvalitet og sagkundskab og om kontrollen med denne revision. 1. pkt. finder ikke anvendelse på kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, som opfylder kriterierne i § 1 a, stk. 1, nr. 4.