Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 85

  1. § 85
    Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med social- og indenrigsministeren nærmere regler om anvisning af statsrefusion og statstilskud, regnskabsaflæggelse og revision.