Retssikkerhedsloven § 85

  1. § 85
    Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med social- og boligministeren nærmere regler om anvisning af statsrefusion og statstilskud, regnskabsaflæggelse og revision.
  2. Stk. 2.
    I reglerne udstedt i medfør af stk. 1 kan det fastsættes, at revisionen for regnskabsåret 2021 i højst 12 kommuner skal foretages efter særlige regler.