Retssikkerhedsloven § 21

  1. § 21
    Social- og boligministeren fastsætter forretningsordenen for børn og unge-udvalget. Social- og boligministeren kan i forretningsordenen bemyndiges til at dispensere fra kravet i § 19, stk. 2, om, at der for hvert medlem udpeges en stedfortræder.
  2. Stk. 2.
    Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler om vederlag til formanden og de øvrige medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen.