Retsplejeloven § 103

 1. § 103
  Justitsministeren fastsætter antallet af statsadvokater og fordelingen af forretningerne mellem disse.
 2. Stk. 2.
  Rigsadvokaten beskikker de fornødne juridiske medhjælpere for statsadvokaterne ved udførelsen af straffesager for landsretten og ved byretten, jf. § 101, stk. 1, og § 104, stk. 1, 2. pkt.
 3. Stk. 3.
  Rigsadvokaten kan bemyndige også andre til at virke som anklager ved landsretten i en enkelt sag.
 4. Stk. 4.
  Rigsadvokaten kan pålægge en statsadvokat at overtage behandlingen af en eller flere sager, som henhører under en anden statsadvokat.