Lov om en rejsegarantifond § 19

  1. § 19
    Fonden kan kræve forhøjet garantistillelse af en rejseudbyder eller en formidler for en udenlandsk rejsearrangør, når der er særlig risiko for, at fonden vil lide tab. Fonden skal i forbindelse hermed iagttage forvaltningslovens regler om partshøring og begrundelse. Fondens bestyrelse fastsætter retningslinjer for, hvornår en særlig risiko er til stede.
  2. Stk. 2.
    Bortfalder den i stk. 1 omtalte risiko, skal fonden på begæring nedsætte garantien.