Råstofloven § 48

  1. § 48
    Loven træder i kraft den 1. januar 1992, dog træder § 46 i kraft den 1. august 1991.
  2. Stk. 2.
    Lov nr. 237 af 8. juni 1977 om råstoffer ophæves. § 5, stk. 3 og 4, i lov nr. 285 af 7. juni 1972 om udnyttelse af sten, grus og andre naturforekomster i jorden og på søterritoriet forbliver dog i kraft indtil 30. juni 2003 for så vidt angår andre råstoffer end sten, grus og sand.