Råstofloven § 4

 1. § 4
  Miljø- og fødevareministeren kan med henblik på at sikre en ressourceøkonomisk anvendelse af råstofforekomsterne fastsætte regler om:
  1. 1) mængden og kvaliteten af de råstoffer, der må anvendes ved udførelsen af bygge- og anlægsarbejder,
  2. 2) at der ved udførelsen af bygge- og anlægsarbejder skal anvendes affalds- eller erstatningsprodukter eller ske genanvendelse,
  3. 3) mængden og kvaliteten af de råstoffer, der må anvendes ved fremstilling af industriprodukter,
  4. 4) oparbejdning af visse råstofkvaliteter i forbindelse med indvindingen, og
  5. 5) at affalds- eller erstatningsprodukter samt oprensnings- og uddybningsmaterialer (klapmaterialer) fra det danske havområde skal nyttiggøres eller genanvendes som råstoffer.