Råstofloven § 35

  1. § 35
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler for regionsrådenes administration af § 7.
  2. Stk. 2.
    Miljø- og fødevareministeren kan efter forhandling med vedkommende ministre fastsætte regler for samarbejdet mellem regionsrådet og andre myndigheder.