Postloven § 5

 1. § 5
  Transportministeren kan tilbagekalde en tilladelse til at udøve postbefordring, hvis en postvirksomhed eller medlemmer af virksomhedens ledelse
  1. 1) groft eller gentagne gange har overtrådt denne lov, regler fastsat i medfør af loven eller vilkårene i tilladelsen,
  2. 2) har forfalden gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover eller
  3. 3) ikke længere opfylder betingelserne i § 3, stk. 2, nr. 3.
 2. Stk. 2.
  En tilladelse til en postvirksomhed kan endvidere tilbagekaldes, hvis virksomheden ikke leverer de af virksomheden angivne posttjenester med hensyn til geografisk dækningsområde, service og kvalitet, jf. § 6, stk. 3.
 3. Stk. 3.
  Transportministerens afgørelse om tilbagekaldelse kan af postvirksomheden forlanges indbragt for domstolene.
 4. Stk. 4.
  Ankes en dom, hvorved en tilbagekaldelse af en tilladelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at udøvelse af postbefordring ikke må ske under ankesagens behandling.