PNR-loven § 7

 1. § 7
  6 måneder efter at videregivelsen af PNR-oplysninger, jf. bilag 1, har fundet sted, maskeres følgende oplysninger:
  1. 1) Passagerens navn, herunder medpassagerers navne og antal rejsende, der rejser sammen.
  2. 2) Adresse og kontaktoplysninger.
  3. 3) Alle former for betalingsoplysninger, herunder faktureringsadresse.
  4. 4) Oplysninger om bonusprogrammer.
  5. 5) Generelle bemærkninger.
  6. 6) Eventuelt indsamlede API-oplysninger, der er omfattet af punkt 18 i bilag 1.
 2. Stk. 2.
  Oplysninger, der er maskeret efter stk. 1, må ikke afmaskeres, medmindre
  1. 1) det er nødvendigt for at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet, jf. bilag 2, der kan straffes med mindst 3 års fængsel, og afmaskeringen er godkendt af rigspolitichefen eller den, som bemyndiges hertil,
  2. 2) de afmaskerede oplysninger må antages at have betydning for varetagelsen af Politiets Efterretningstjenestes opgaver vedrørende forebyggelse og efterforskning af overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13 og afmaskeringen er godkendt af chefen for Politiets Efterretningstjeneste eller den, som bemyndiges hertil, eller
  3. 3) de afmaskerede oplysninger må antages at have betydning for varetagelsen af Forsvarets Efterretningstjenestes virksomhed rettet mod forhold i udlandet, jf. dog § 15, stk. 3, og afmaskeringen er godkendt af chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste eller den, som bemyndiges hertil.
 3. Stk. 3.
  Rigspolitiets databeskyttelsesrådgiver, jf. § 25, stk. 1, underrettes om afmaskering efter stk. 2, nr. 1, og foretager en efterfølgende kontrol af, om betingelserne for afmaskering er opfyldt. Databeskyttelsesrådgiveren underretter PNR-enheden og, hvis det er relevant, de berørte myndigheder, hvis betingelserne for afmaskering ikke er opfyldt.