Planloven § 59

  1. § 59
    Klageberettiget efter § 58 er erhvervsministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
  2. Stk. 2.
    Klageberettiget efter § 58, stk. 1, nr. 1 og 3, er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af,
    1. 1) at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og
    2. 2) at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.