Planloven § 58

 1. § 58
  Til Planklagenævnet kan påklages:
  1. 1) Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 35, stk. 1, jf. dog § 4 a, stk. 4, og § 5, stk. 5.
  2. 2) Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 47, stk. 1.
  3. 3) Kommunalbestyrelsens afgørelser om andre forhold, der er omfattet af denne lov og regler udstedt i medfør af loven, for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 41 a kan ikke påklages.
 3. Stk. 3.
  Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om klageadgangen, herunder om frister for indgivelse af klage, om frister og proces for parternes afgivelse af bemærkninger, om nævnets sagsoplysning og -behandling og om obligatorisk brug af digitale selvbetjeningsløsninger samt regler om, at klagerne skal betale et gebyr for at få behandlet en klage.