Planloven § 57

  1. § 57
    Kommunalbestyrelsens personale og personer med bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen har uden retskendelse adgang til enhver ejendom i tilsynsøjemed, jf. § 51, og efter forudgående underretning til ejeren eller brugeren for at foretage tekniske forarbejder til forberedelse af beslutninger efter denne lov.
  2. Stk. 2.
    Legitimation skal forevises efter anmodning.
  3. Stk. 3.
    Politiet yder nødvendig bistand til at opnå den i stk. 1 nævnte adgang.