Planloven § 29 a

  1. § 29 a
    Regionsrådet kan gøre indsigelse over for forslag til kommuneplaner og ændringer af kommuneplaner, hvis planforslaget er i strid med den regionale råstofplan, jf. § 5 a i lov om råstoffer.
  2. Stk. 2.
    Regionsrådet skal underrette erhvervsministeren om indsigelser efter stk. 1. Ophæver regionsrådet en indsigelse, skal erhvervsministeren ligeledes underrettes.