PET-loven § 4

  1. § 4
    Andre forvaltningsmyndigheder skal efter anmodning fra Politiets Efterretningstjeneste videregive oplysninger til tjenesten, hvis tjenesten vurderer, at oplysningerne må antages at have betydning for varetagelsen af tjenestens opgaver vedrørende forebyggelse og efterforskning af overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13.
  2. Stk. 2.
    Told- og skatteforvaltningen skal videregive oplysninger om passagerer og besætning på luftfartøjer til Politiets Efterretningstjeneste, hvis tjenesten vurderer, at oplysningerne kan have betydning for varetagelse af tjenestens opgaver vedrørende forebyggelse og efterforskning af overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13.
  3. Stk. 3.
    Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte regler om, hvordan oplysninger efter stk. 2 skal stilles til rådighed for Politiets Efterretningstjeneste.