Personelloven
Lov om forsvarets personel

Kapitel 1 Lovens område

 1. § 1
  Loven omfatter personel, der er ansat eller indkaldt til tjeneste i det militære forsvar, samt militært personel, der er afskediget eller hjemsendt, jf. dog stk. 2-4.
 2. Stk. 2.
  Bestemmelserne i § 3, § 11, stk. 2, og §§ 11 a-11 d gælder for alt personel inden for Forsvarsministeriets område, jf. dog stk. 3.
 3. Stk. 3.
  Loven omfatter ikke frivillige i hjemmeværnet, jf. dog stk. 4.
 4. Stk. 4.
  Bestemmelsen i § 13 a gælder for enhver, som er klageberettiget.

Kapitel 2 Inddeling

 1. § 2
  Militært personel omfatter:
  1. 1) Befalingsmænd og menige, der indordnes i en rækkefølge af militære grader efter forsvarsministerens nærmere bestemmelse,
  2. 2) auditørpersonel, gejstligt personel og musikpersonel samt andet personel efter forsvarsministerens bestemmelse.
 2. Stk. 2.
  Befalingsmænd omfatter personel af officersgruppen og sergentgruppen af linjen og reserven. Menige omfatter personel af konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever, værnepligtige og kvinder på værnepligtslignende vilkår.
 3. Stk. 3.
  Ingen kan ansættes eller indkaldes som militært personel, før de er fyldt 18 år.
 1. § 3
  Civilt personel kan midlertidigt tillægges status som militært personel, jf. § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, og tillægges kommandomæssige beføjelser. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Kapitel 3 Tilgang og afgang mv.

 1. § 4
  Forsvarsministeren fastsætter antallet af værnepligtige, der årligt indkaldes til forsvaret, og fastsætter tjenestetidens længde. Denne kan ikke overstige i alt 12 måneder.
 2. Stk. 2.
  Forsvarsministeren fastsætter regler om uddannelse af værnepligtige under tjenesten og om tjenestens tilrettelæggelse.
 3. Stk. 3.
  Forsvarsministeren fastsætter aflønningen af personel, der aftjener værnepligt. Forsvarsministeren fastsætter de nærmere regler for udbetaling mv., herunder ydelse af forskud ved indkaldelse og indeholdelse i lønnen til dækning af gæld til forsvaret.
 4. Stk. 4.
  Forsvarsministeren fastsætter, i hvilket omfang værnepligtiges strafafsoning eller ulovlige fravær skal medføre eftertjeneste eller hjemsendelse med henblik på fornyet indkaldelse. Eftertjenesten kan ikke overstige afsoningstiden og den tid, den pågældende eventuelt har været ulovligt fraværende.
 5. Stk. 5.
  Værnepligtige skal give vedkommende militære myndigheder de oplysninger om deres uddannelsesforhold, der har betydning for værnepligtstjenesten.
 1. § 5
  (Ophævet)
 1. § 6
  Bestemmelsen i § 27 i lov om tjenestemænd kan fraviges, når forholdene taler for det.
 1. § 7
  Hjemsendte værnepligtige og hjemsendte kvinder på værnepligtslignende vilkår har pligt til at forrette tjeneste i totalforsvaret, jf. § 9, stk. 1. Pligten ophører, når der er forløbet 3 år fra datoen for hjemsendelsen fra den første samlede tjeneste, medmindre den pågældende er aktiveret i totalforsvaret ved udløbet af 3-års-perioden. I sidstnævnte tilfælde ophører pligten ved udløbet af aktiveringsperioden. Forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om pligten til at forrette tjeneste i totalforsvaret.
 1. § 8
  (Ophævet)
 1. § 8 a
  (Ophævet)
 1. § 9
  Forsvarsministeren kan indkalde hjemsendte værnepligtige og hjemsendte kvinder på værnepligtslignende vilkår, jf. § 7,
  1. 1) under krig eller andre ekstraordinære forhold og
  2. 2) i katastrofetilfælde.
 2. Stk. 2.
  Under de forhold, der er nævnt i stk. 1, har ansatte i forsvaret pligt til at forrette tjeneste og kan ikke forlange ansættelsesforholdet eller rådighedskontrakten bragt til ophør.
 3. Stk. 3.
  Ansatte, der er meddelt tjenestefrihed, eller hvis kontrakt er midlertidigt ophævet, har pligt til at forrette tjeneste under de forhold, der er nævnt i stk. 1.
 4. Stk. 4.
  Ansatte, der forretter tjeneste under de forhold, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, ydes løn m.v. efter regler, der fastsættes af forsvarsministeren.
 1. § 9 a
  Kvindeligt militært personel, der er hjemsendt, og for hvem militær tjeneste af enhver art efter foreliggende oplysninger må anses for at være uforenelig med deres samvittighed, kan af forsvarsministeren fritages for militær tjeneste. Forsvarsministeren fastsætter nærmere regler herom.

Kapitel 4 Forskellige bestemmelser

 1. § 10
  (Ophævet)
 1. § 11
  Personellet har efter forsvarsministerens nærmere bestemmelse pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder tjeneste i forbindelse med opgaver, der udføres efter anmodning fra internationale organisationer mv.
 2. Stk. 2.
  Personel, der forretter tjeneste i udlandet, vil kunne oppebære udetillæg mv. efter regler, der fastsættes af forsvarsministeren.
 1. § 11 a
  Forsvarsministeren fastsætter regler for ydelse af erstatning, herunder for tab af forsørger, samt godtgørelse for varigt men til personel, som udsendes til udlandet med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver, og som omkommer eller påføres varigt men under eller som følge af tjenesten.
 2. Stk. 2.
  Erstatning for tab af forsørger udbetales til den efterladte ægtefælle, samlever eller børn under 21 år. Såfremt der ikke efterlades nogen berettiget til erstatning for tab af forsørger, udbetales en erstatning til boet. Forsvarsministeren fastsætter nærmere regler herom.
 3. Stk. 3.
  Reglerne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på personel, som i tjenesten rydder, bortsprænger, fjerner eller destruerer ammunition, sprængstoffer og lign., for hvis fremstilling og udlægning det danske forsvar ikke er ansvarligt.
 4. Stk. 4.
  Størrelsen af erstatninger og godtgørelse for varigt men fastsættes på de årlige bevillingslove.
 1. § 11 b
  Forsvarsministeren fastsætter regler for udbetaling af en supplerende skattepligtig løbende ydelse i tilfælde, hvor personel, der ikke er omfattet af lov om tjenestemandspension eller lov om pensionering af civilt personel i forsvaret mv., omkommer eller påføres varigt men under eller som følge af tjenesten under udsendelse til udlandet med henblik på deltagelse i de i § 11 a, stk. 1, nævnte opgaver. Det er en betingelse for udbetaling af ydelsen, at Arbejdsskadestyrelsen har anerkendt dødsfaldet eller tilskadekomsten som en arbejdsskade.
 2. Stk. 2.
  Ved dødsfald udbetales ydelsen til den efterladte ægtefælle og børn under 21 år. Ved varigt men udbetales ydelsen til den skadelidte.
 3. Stk. 3.
  Udbetaling af ydelsen ved varigt men forudsætter, at Arbejdsskadestyrelsen vurderer, at den pågældende har lidt et tab af erhvervsevnen på mindst 15 pct.
 1. § 11 c
  Forsvarsministeren fastsætter regler for ydelse af kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte til personel, som udsendes til udlandet med henblik på deltagelse i de i § 11 a, stk. 1, nævnte opgaver, og som kommer til skade under eller som følge af tjenesten.
 1. § 11 d
  Forsvarsministeren fastsætter regler for ydelse af kulancemæssig godtgørelse til personel, som udsendes til udlandet med henblik på deltagelse i de i § 11 a, stk. 1, nævnte opgaver, og som mister eller får beskadiget personlige ejendele som følge af tilstedeværelse i områder under krig eller krigslignende forhold.
 1. § 12
  Forsvarsministeren fastsætter nærmere bestemmelser om varigheden af den tjeneste, ansatte i forsvaret forpligter sig til at udføre efter endt uddannelse eller efter afgang fra uddannelsen af årsager, som skyldes eget forhold.
 1. § 13
  Tjenstgørende personel, der skal afskediges inden det fyldte 60. år, har under forudsætning af tilfredsstillende tjenstlige forhold fortrinsvis adgang til ansættelse ved myndigheder og institutioner mv. under Forsvarsministeriet i stillinger, der ikke efter normal praksis besættes som avancementsstillinger, og hvortil de pågældende efter deres uddannelse og tjeneste må anses for egnede.
 1. § 13 a
  Forsvarets Personeltjenestes afgørelser i sager om afsked, sager om erstatning og godtgørelse i forbindelse med personskade, sager om erstatning for manglende opfyldelse af tjenestepligt og sager om aktindsigt i ansættelses- og personalesager kan påklages til forsvarsministeren. Andre afgørelser truffet af Forsvarets Personeltjeneste i ansættelses- og personalesager kan ikke påklages til forsvarsministeren, medmindre andet er fastsat ved lov.
 1. § 14
  (Ophævet)

Kapitel 5 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

 1. § 15
  Loven træder i kraft den 1. januar 1983.
 2. Stk. 2.
  Samtidig ophæves lov nr. 335 af 18. juni 1969 om forsvarets personel.
 1. § 16
  Bestemmelsen i lov nr. 335 af 18. juni 1969 om forsvarets personel § 15, stk. 1, opretholdes for allerede ansatte officerer.
 2. Stk. 2.
  Bestemmelsen i lov nr. 174 af 16. maj 1962 om forsvarets personel § 24, stk. 1, opretholdes.