Pensionsloven § 44

  1. § 44
    Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om frakendelse af førtidspension, hvis der er sket en væsentlig forbedring af arbejdsevnen, som medfører, at pensionisten vedvarende kan være selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. I den forbindelse træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om, hvorvidt pensionen skal bevares i indtil 3 måneder efter det tidspunkt, fra hvilket frakendelse efter 1. pkt. kan ske.
  2. Stk. 2.
    Pensionisten kan selv rejse sag om frakendelse af pension.
  3. Stk. 3.
    Efter det fyldte 60. år kan pension uden pensionistens samtykke ikke frakendes.