Lov om social pension § 26 a

 1. § 26 a
  Seniorpension kan tilkendes personer, som har højst 6 år til folkepensionsalderen.
 2. Stk. 2.
  Det er en betingelse for at få tilkendt seniorpension efter stk. 1, at
  1. 1) personen har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse og
  2. 2) personens arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen i forhold til seneste job.
 3. Stk. 3.
  I sager om seniorpension iværksættes ikke beskæftigelsesrettede tilbud for at udvikle arbejdsevnen.
 4. Stk. 4.
  Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for vurderingen af opfyldelse af kravet om langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og kravet om nedsat arbejdsevne i forhold til seneste job.
 5. Stk. 5.
  Seniorpension kan ikke tilkendes personer, der er tilkendt førtidspension efter denne lov eller er tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, almindelig forhøjet eller almindelig førtidspension m.v.