Pensionsbeskatningsloven § 25 B

 1. § 25 B
  Et pensionsinstitut kan fra og med den 1. juli i året før det indkomstår, hvor instituttets kunder bliver omfattet af § 16, stk. 1, 2. pkt., videregive cpr-numre på de pågældende kunder til told- og skatteforvaltningen, med henblik på at told- og skatteforvaltningen identificerer de kunder, der har modtaget udbetaling af eller foretaget afgiftspligtige dispositioner over en rateforsikring, rateopsparing, pensionsordning med løbende udbetalinger eller indeksordning omfattet af § 25 A, stk. 6, 1. pkt.
 2. Stk. 2.
  Told- og skatteforvaltningen anvender cpr-numrene til at identificere de kunder, der er nævnt i stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Told- og skatteforvaltningen videregiver ikkefølsomme oplysninger til det enkelte pensionsinstitut om, hvilke kunder i pensionsinstituttet der er identificeret i henhold til stk. 2. Told- og skatteforvaltningen må ikke videregive oplysninger til det enkelte pensionsinstitut om, hvilke udbetalinger eller dispositioner omfattet af § 25 A, stk. 6, 1. pkt., der er sket.
 4. Stk. 4.
  Pensionsinstitutterne må ikke anvende oplysningerne til andre formål end rådgivning i det enkelte pensionsinstitut om den skattemæssige konsekvens af indbetaling til en aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum.
 5. Stk. 5.
  Det enkelte pensionsinstitut bestemmer selv, hvorvidt det ønsker at være tilmeldt udsøgningsordningen efter stk. 1-4.