Pensionsafkastbeskatningsloven § 1

 1. § 1
  Pensionsberettigede, som er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, selskabsskattelovens § 1 eller fondsbeskatningslovens § 1, og som ikke anses for hjemmehørende i en fremmed stat, i Grønland eller på Færøerne efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, jf. dog § 23 a, stk. 3 skal betale skat efter denne lov af følgende pensionsordninger:
  1. 1) Pensionsordninger omfattet af kapitel 1 i pensionsbeskatningsloven. Dette gælder dog ikke
   1. a) ordninger i Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) omfattet af § 2 i pensionsbeskatningsloven,
   2. b) ordninger i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), herunder i Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler,
   3. c) ordninger, som udbetales af det offentlige som følge af tidligere ansættelse i kommunernes tjeneste omfattet af § 2 i pensionsbeskatningsloven,
   4. d) livrenter uden ret til bonus, der er tegnet før den 1. maj 1982,
   5. e) ordninger godkendt efter § 15 D i pensionsbeskatningsloven,
   6. f) ordninger i pensionskasser omfattet af stk. 2, nr. 9, og
   7. g) ordninger i Pensionskassen af 1925 for private eksamensskoler m.v., Pensionsfonden af 1951 for danske skoler i Sydslesvig, Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen og Pensionskassen af 1950 for forskellige private, kirkelige institutioner.
  2. 2) Pensionskonti omfattet af § 42 i pensionsbeskatningsloven.
  3. 3) Selvpensioneringskonti omfattet af § 51 A i pensionsbeskatningsloven og lignende skattebegunstigede selvpensioneringskonti, der er oprettet før den 2. juni 1998.
  4. 4) Pensionsordninger i danske forsikringsselskaber m.v., der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50.
 2. Stk. 2.
  Pligt til at betale skat efter denne lov påhviler endvidere:
  1. 1) Pensionskasser, der har hjemsted her i landet, og som har Finanstilsynets tilladelse eller koncession til at drive livsforsikringsvirksomhed eller pensionskassevirksomhed her i landet, og pensionskasser, der har tilladelse i et land, som har gennemført Rådets direktiv om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed, og som udøver pensionskassevirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. § 89 i lov om firmapensionskasser.
  2. 2) Pensionsfonde, der er undtaget fra skattepligt efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 9.
  3. 3) Den Sociale Pensionsfond.
  4. 4) Arbejdsmarkedets Tillægspension.
  5. 5) Lønmodtagernes Dyrtidsfond.
  6. 6) Hjælpe- og understøttelsesfonde, der er godkendt efter pensionsbeskatningslovens § 52, og andre hjælpe- og understøttelsesfonde med pensionslignende formål.
  7. 7) Arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskaber omfattet af § 307 i lov om finansiel virksomhed.
  8. 8) Administrationsboer ved administrator omfattet af §§ 253-258 i lov om finansiel virksomhed, kapitel 12 i lov om firmapensionskasser eller tilsvarende tilsynslovgivning i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, der administrerer en lukket bestand af pensionstilsagn fra en likvideret pensionskasse omfattet af nr. 1 eller en lukket bestand af livsforsikringer fra et likvideret arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab omfattet af § 307 i lov om finansiel virksomhed.
  9. 9) Pensionskasser, der er etableret før den 28. november 2007, hvor det fremgår af vedtægterne, at der ikke kan optages nye medlemmer, og hvor de aftalte indskud ikke forhøjes efter den 28. november 2007. Det er en betingelse, at pensionskassen har valgt beskatning efter dette stykke i forbindelse med overgang til beskatning efter denne lov. Valget er bindende.
  10. 10) Livsforsikringsselskaber, der er skattepligtige efter selskabsskatteloven, herunder livsforsikringsselskaber, der udøver forsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted.
  11. 11) Forsikringsselskaber, der har hjemsted her i landet eller udøver forsikringsvirksomhed her i landet gennem et fast driftssted, i det omfang de nævnte forsikringsselskaber har en lukket bestand af livsforsikringer fra et likvideret livsforsikringsselskab.
  12. 12) Administrationsboer ved administrator omfattet af §§ 253-258 i lov om finansiel virksomhed eller tilsvarende tilsynsordning i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, der administrerer en lukket bestand af livsforsikringer fra et likvideret livsforsikringsselskab omfattet af nr. 10 eller 11.
  13. 13) Pensionskassen af 1925 for private eksamensskoler m.v., Pensionsfonden af 1951 for danske skoler i Sydslesvig, Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen og Pensionskassen af 1950 for forskellige private, kirkelige institutioner.
  14. 14) Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.
 3. Stk. 3.
  Pensionsberettigede, som anses for bosat i Grønland efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Grønland, er skattepligtige af pensionsordninger som nævnt i stk. 1 i danske forsikringsselskaber m.v.