Patentloven § 85

  1. § 85
    Stemmer de i §§ 77 eller 83 nævnte oversættelser ikke overens med teksten på det sprog, som har været behandlingssproget ved Den Europæiske Patentmyndighed, omfatter patentbeskyttelsen alene det, som fremgår af begge tekster.
  2. Stk. 2.
    Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår oversættelse af afgørelser truffet i medfør af § 80 a, stk. 1.
  3. Stk. 3.
    I sager om ugyldighed skal alene teksten på behandlingssproget være afgørende.