Patentloven § 58

  1. § 58
    Den, som forsætligt eller uagtsomt begår patentindgreb, skal betale
  2. Stk. 2.
    Ved fastsættelse af erstatning efter stk. 1, nr. 2, skal der tages hensyn til bl.a. den forurettedes tabte fortjeneste og krænkerens uberettigede fortjeneste.
  3. Stk. 3.
    I sager, der omfattes af stk. 1, kan der derudover fastsættes en godtgørelse til den forurettede for ikkeøkonomisk skade.