Patentloven § 52

 1. § 52
  Et patent kan ved dom kendes ugyldigt, hvis
  1. 1) det er meddelt, uanset at betingelserne i §§ 1-2 ikke er opfyldt,
  2. 2) det angår en opfindelse, som ikke er så tydeligt beskrevet, at en fagmand på grundlag af beskrivelsen kan udøve den,
  3. 3) dets genstand går ud over indholdet af ansøgningen, som den blev indleveret, eller
  4. 4) omfanget af patentbeskyttelsen er blevet udvidet, efter at patentmyndigheden i henhold til § 19, stk. 1, har sendt meddelelse til ansøgeren om, at patent kan meddeles.
 2. Stk. 2.
  Et patent kan dog ikke kendes ugyldigt i sin helhed af den grund, at patenthaveren var blot delvis berettiget til patentet.
 3. Stk. 3.
  Sag kan, bortset fra de i stk. 4 nævnte tilfælde, rejses af enhver.
 4. Stk. 4.
  Sager, som begrundes med, at patent er meddelt en anden end den, der i henhold til § 1, er berettiget hertil, kan alene rejses af den, der påstår sig berettiget til patentet. Sagen skal rejses inden 1 år efter, at den berettigede har fået kundskab om patentets meddelelse og de øvrige forhold, på hvilke søgsmålet støttes. Var patenthaveren i god tro, da patentet blev meddelt, eller da han erhvervede patentet, kan sagen ikke rejses senere end 3 år efter patentets meddelelse.