Ombudsmandsloven § 6

 1. § 6
  Må ombudsmanden fratræde uden varsel, bevarer denne sin løn i 3 måneder fra udgangen af den måned, hvor ombudsmanden fratræder. Afgår ombudsmanden ved døden inden denne periodes udløb, tilkommer den del af lønnen, som ikke er udbetalt ved dødsfaldet, ombudsmandens ægtefælle eller, hvis ombudsmanden ikke efterlader sig ægtefælle, dem af børnene, der er berettiget til børnepension.
 2. Stk. 2.
  Så længe der udbetales lønindtægt, sker der ikke udbetaling af eftervederlag eller pension.
 3. Stk. 3.
  § 3, stk. 2, i lov om vederlag og pension m.v. for ministre finder tilsvarende anvendelse på lønnen i henhold til stk. 1.
 4. Stk. 4.
  § 4, stk. 1, § 5, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, og § 6, stk. 1-3, kan fraviges ved en aftale mellem ombudsmanden og Folketingets formand.