Ombudsmandsloven §§ 3-5

 1. § 3
  Nyder ombudsmanden ikke længere Folketingets tillid, kan Folketinget afskedige ombudsmanden.
 1. § 4
  Ombudsmanden kan med 6 måneders varsel forlange sig afskediget til udgangen af en måned.
 2. Stk. 2.
  Ombudsmanden afskediges fra udgangen af den måned, hvori vedkommende fylder 70 år.
 1. § 5
  Ombudsmandens løn fastsættes af Folketinget. Ombudsmanden har ret til eftervederlag og pension efter regler svarende til de i lov om vederlag og pension m.v. for ministre §§ 3-5 indeholdte bestemmelser.
 2. Stk. 2.
  I stedet for at modtage eftervederlag og pension beregnet efter § 5 i lov om vederlag og pension m.v. for ministre kan ombudsmanden begære, at pensionen beregnes efter regler svarende til dem, der gælder for Folketingets tjenestemænd, jf. § 1, stk. 2, i lov om tjenestemandspension, og således at det tidsrum, hvor ombudsmanden har fungeret som ombudsmand, kan medregnes i den samlede pensionsalder.