Olieberedskabsloven § 22

  1. § 22
    Søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter § 21 skal være anlagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsens tidspunkt.