Olieberedskabsloven § 18

  1. § 18
    Klima-, energi- og bygningsministeren kan, eventuelt på nærmere angivne vilkår, påbyde, at forhold, der strider mod denne lov, regler udstedt i henhold til denne lov eller afgørelser truffet efter denne lov skal bringes i overensstemmelse med reglerne inden for en nærmere angivet frist.