Okkerloven § 5

  1. § 5
    Det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at drive og vedligeholde de okkerrensningsanlæg, der er nævnt i § 3, stk. 3, på de vilkår, der er anført i godkendelsen.
  2. Stk. 2.
    Pligten efter stk. 1 tinglyses på ejendommen.