Okkerloven § 13

 1. § 13
  Afgørelser efter loven kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jfr. dog stk. 2-4.
 2. Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsens godkendelser efter § 3, stk. 2, kan dog inden 4 uger efter afgørelsens meddelelse påklages til miljø- og fødevareministeren af:
  1. 1) den, til hvem afgørelsen er rettet,
  2. 2) Danmarks Naturfredningsforening,
  3. 3) Danmarks Sportsfiskerforbund,
  4. 4) Dansk Landbrug,
  5. 5) Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark og
  6. 6) enhver dambruger, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
 3. Stk. 3.
  Udgrøftning eller dræning, der er knyttet til kommunalbestyrelsens godkendelser efter § 3, stk. 2, må ikke påbegyndes, før klagefristen er udløbet, eller, hvis godkendelsen rettidigt er påklaget, før miljø- og fødevareministerens afgørelse foreligger.
 4. Stk. 4.
  Kommunalbestyrelsen skal underrette de i stk. 2 nævnte klageberettigede om godkendelser efter § 3, stk. 2.
 5. Stk. 5.
  Klagen indgives til kommunalbestyrelsen, der videresender denne til miljø- og fødevareministeren ledsaget af en udtalelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Kommunalbestyrelsen skal straks give ansøgeren underretning om, at afgørelsen er påklaget, jfr. stk. 3.