Offererstatningsloven § 10

  1. § 10
    Erstatning er betinget af, at lovovertrædelsen er anmeldt til politiet inden 72 timer, og at skadelidte under en eventuel straffesag mod skadevolderen nedlægger påstand om erstatning.
  2. Stk. 2.
    Bestemmelsen i stk. 1 kan fraviges, hvis forholdene taler for det.
  3. Stk. 3.
    Politiet vejleder skadelidte om retten til at få erstatning efter denne lov.