Offentlighedsloven § 16

 1. § 16
  Justitsministeren kan efter forhandling med vedkommende minister bestemme, at ministerielle departementer samt nærmere angivne underliggende styrelser og direktorater skal udfærdige en fortegnelse over dokumenter, der den pågældende dag er modtaget hos eller afsendt af myndigheden (postliste). Økonomi- og indenrigsministeren kan efter forhandling med vedkommende kommune eller region træffe bestemmelse om, at den centrale forvaltning i kommunen eller regionen skal udfærdige en fortegnelse over dokumenter, der den pågældende dag er modtaget hos eller afsendt af den centrale forvaltning (postliste).
 2. Stk. 2.
  Bliver der truffet bestemmelse efter stk. 1, skal postlisten offentliggøres på myndighedens hjemmeside. Postlisten skal indeholde følgende oplysninger om de dokumenter, der medtages:
  1. 1) Dato for dokumentets modtagelse eller afsendelse.
  2. 2) Navnet på eller karakteren af modtageren eller afsenderen af dokumentet.
  3. 3) Kort tematisk angivelse af dokumentets indhold.
  4. 4) Journalnummer eller anden identifikationsbetegnelse.