Naturgasforsyningsloven § 7

 1. § 7
  Enhver kan frit vælge naturgasleverandør. Ved skift af naturgasleverandør må forbrugeren ikke opkræves gebyr.
 2. Stk. 2.
  Enhver i områder udlagt til naturgasforsyning i henhold til lov om varmeforsyning og andre, som er eller bliver tilsluttet naturgasforsyningsnettet, har ret til mod betaling at blive forsynet med naturgas fra et forsyningspligtigt selskab, jf. § 26.
 3. Stk. 3.
  Retten til levering af naturgas fra et forsyningspligtigt selskab omfatter ikke forbrugere, som gør brug af retten til valg af leverandør, jf. stk. 1.
 4. Stk. 4.
  Forbrugere, som gør brug af retten til valg af leverandør, jf. stk. 1, kan genindtræde i leveringen fra det forsyningspligtige selskab inden for rimelige frister og på rimelige vilkår.
 5. Stk. 5.
  Bevillingspligtige selskaber, jf. kapitel 3 og 4, skal stille deres ydelser til rådighed for forbrugerne på objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende vilkår. Dette gælder tilsvarende for virksomhed, der varetages af Energinet og denne virksomheds helejede datterselskaber i medfør af § 2, stk. 2 og 3, i lov om Energinet.