Naturgasforsyningsloven § 49

 1. § 49
  Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der
  1. 1) driver distributions-, transmissions-, lager-, LNG- og forsyningspligtig virksomhed efter §§ 10 eller 24 uden bevilling,
  2. 2) etablerer transmissionsnet, LNG-faciliteter eller direkte ledninger efter §§ 13, 16 og 17 uden tilladelse,
  3. 3) tilsidesætter vilkår for en bevilling eller tilladelse efter de i nr. 1 og 2 nævnte bestemmelser,
  4. 4) undlader at foretage underretning som angivet i § 34,
  5. 5) undlader at foretage eller indsende opgørelse, ophøre med ejerskab eller fremsende dokumentation som angivet i § 35,
  6. 6) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter loven, herunder påbud om at berigtige et ulovligt forhold,
  7. 7) overtræder § 10 c, stk. 3, eller § 46, stk. 1 eller 3, eller
  8. 8) meddeler klima-, energi- og forsyningsministeren, Forsyningstilsynet eller Energiklagenævnet urigtige eller vildledende oplysninger eller efter anmodning undlader at afgive oplysninger.
 2. Stk. 2.
  Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet eller i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden.
 3. Stk. 3.
  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.