Naturgasforsyningsloven § 35 h

 1. § 35 h
  Årsnormen beregnes efter en formel baseret på kapaciteten og opgøres i GJ.
 2. Stk. 2.
  For anlæg omfattet af § 35 g, stk. 4, der er idriftsat til opgradering af biogas, og hvor der er påbegyndt levering til et sammenkoblet system senest den 8. februar 2019, fastlægges den i stk. 1 nævnte kapacitet som den mindste af følgende værdier:
  1. 1) Kapacitet af tilslutning til et sammenkoblet system, som fremgår af aftale om tilslutning af et opgraderingsanlæg til et sammenkoblet system, som er indgået senest den 8. februar 2019 mellem ejeren af opgraderingsanlægget og distributions- eller transmissionsselskabet, jf. § 35 a, stk. 2.
  2. 2) Den tekniske kapacitet af det opgraderingsanlæg, der er idriftsat senest den 8. februar 2019.
 3. Stk. 3.
  For anlæg omfattet af § 35 g, stk. 4, der ikke er idriftsat til opgradering af biogas, og hvor der ikke er påbegyndt levering til et sammenkoblet system senest den 8. februar 2019, og som idriftsættes og påbegynder levering til et sammenkoblet system senest den 1. januar 2020, fastlægges den i stk. 1 nævnte kapacitet som den mindste af følgende værdier:
  1. 1) Kapacitet af tilslutning til et sammenkoblet system, som fremgår af aftale om tilslutning af et opgraderingsanlæg til et sammenkoblet system, som er indgået senest den 1. januar 2020 mellem ejeren af opgraderingsanlægget og distributions- eller transmissionsselskabet, jf. § 35 a, stk. 2.
  2. 2) Den tekniske kapacitet af det opgraderingsanlæg, der er idriftsat senest den 1. januar 2020.
 4. Stk. 4.
  For anlæg omfattet af § 35 g, stk. 4, der er idriftsat til opgradering af biogas, hvor der er påbegyndt levering til et sammenkoblet system senest den 8. februar 2019, og hvor der senest den 8. februar 2019 er foretaget en irreversibel investering i udvidelse af anlægget til opgradering af biogas, fastlægges den i stk. 1 nævnte kapacitet som den mindste af følgende værdier, jf. dog stk. 5:
  1. 1) Kapacitet af tilslutning til et sammenkoblet system, som fremgår af aftale om tilslutning af et opgraderingsanlæg til et sammenkoblet system, som er indgået senest den 8. februar 2019 mellem ejeren af opgraderingsanlægget og distributions- eller transmissionsselskabet, jf. § 35 a, stk. 2.
  2. 2) Den tekniske kapacitet af det opgraderingsanlæg, der er investeret i senest den 8. februar 2019.
 5. Stk. 5.
  Hvis udvidelsen også omfatter udvidelse af anlægget til produktion af biogas, er det en betingelse for fastlæggelse af årsnormen efter stk. 4, at der for denne udvidelse senest den 1. juli 2019 er meddelt en VVM-tilladelse efter § 25 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), i det omfang udvidelsen er omfattet af krav herom, og en miljøgodkendelse eller tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, i det omfang udvidelsen er miljøgodkendelsespligtig.
 6. Stk. 6.
  For anlæg omfattet af § 35 g, stk. 5, fastlægges kapaciteten nævnt i stk. 1 på grundlag af den kapacitet af tilslutning til et sammenkoblet system, som fremgår af aftale indgået senest den 1. april 2019 om tilslutning af et opgraderingsanlæg til et sammenkoblet system, som indgås mellem ejeren af opgraderingsanlægget og distributions- eller transmissionsselskabet, jf. § 35 a, stk. 2.
 7. Stk. 7.
  For anlæg omfattet af § 35 g, stk. 6, som idriftsættes og påbegynder levering til et sammenkoblet system efter den 1. januar 2020, fastlægges den i stk. 1 nævnte kapacitet som den mindste af følgende værdier:
  1. 1) Kapacitet af tilslutning til et sammenkoblet system, som fremgår af aftale om tilslutning af et opgraderingsanlæg til et sammenkoblet system, som er indgået senest den 8. februar 2019 mellem ejeren af opgraderingsanlægget og distributions- eller transmissionsselskabet, jf. § 35 a, stk. 2.
  2. 2) Den tekniske kapacitet af det opgraderingsanlæg, der er investeret i senest den 8. februar 2019.
 8. Stk. 8.
  Årsnormen efter stk. 1-7 fastlægges i det tilsagn, som meddeles i medfør af § 35 g, stk. 4-6, og gælder fra og med kalenderåret 2020 eller, hvis anlægget sættes i drift efter 2020, fra og med det kalenderår, hvor anlægget sættes i drift og påbegynder levering til et sammenkoblet system.