Naturgasforsyningsloven § 22 a

  1. § 22 a
    Større nye anlæg i gasinfrastrukturen kan efter ansøgning til Forsyningstilsynet helt eller delvis undtages fra bestemmelserne i §§ 10 b, 18-21, 36 a og 41 for en bestemt periode.
  2. Stk. 2.
    Den i stk. 1 nævnte infrastruktur skal være selskabsmæssigt adskilt fra det selskab, i hvis system infrastrukturen vil indgå.
  3. Stk. 3.
    Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler om de i stk. 1 nævnte forhold.