Naturgasforsyningsloven § 20

 1. § 20
  Priser og betingelser for benyttelse af transmissions- og distributionsnet samt LNG-faciliteter efter § 18, der udbydes af transmissions-, distributions- og LNG-selskabet, fastsættes af transmissions-, distributions- eller LNG-selskabet, jf. kapitel 7. Transmissions-, distributions- og LNG-selskaber skal offentliggøre tariffer og betingelser for benyttelse af transmissions- og distributionsnet samt LNG-faciliteter efter § 18.
 2. Stk. 2.
  Transmissions-, distributions- og LNG-selskaber skal give ansøgere om benyttelse af transmissions- og distributionsnet samt LNG-faciliteter efter § 18 adgang til benyttelse af disse hurtigst muligt.
 3. Stk. 3.
  Ved transport af naturgas gennem flere distributionsnet med henblik på forsyning af en forbruger betales alene for transport svarende til tarifferne for transport i det distributionsnet, som forbrugeren er tilsluttet. Provenuet fra transporten fordeles efter indbyrdes aftale mellem de distributionsselskaber, hvis distributionsnet naturgassen transporteres igennem.
 4. Stk. 4.
  Hvis der opstår tvist om fordelingen af provenuet, jf. stk. 3, kan et eller flere af de berørte distributionsselskaber indbringe tvisten for Forsyningstilsynet til afgørelse.