Naturgasforsyningsloven § 14

 1. § 14
  Et distributionsselskab skal
  1. 1) i fornødent omfang tilslutte forbrugere og anlæg til opgradering af biogas til naturgaskvalitet (opgraderingsanlæg) til distributionsnettet,
  2. 2) sikre kvaliteten af den opgraderede biogas, der injiceres i distributionsnettet i det område, hvor selskabet varetager distributionsvirksomhed,
  3. 3) sikre at forbrugerne oplyses om mulighed for naturgasbesparelser, give den enkelte naturgasforbruger informationer om sit faktiske naturgasforbrug og faktiske aktuelle priser mindst en gang årligt, kortlægge det samlede naturgasforbrug i forsyningsområdet samt offentliggøre data fra kortlægningen eller på begæring stille sådanne data til rådighed, og
  4. 4) sikre realisering af dokumenterbare energibesparelser i overensstemmelse med regler fastsat efter stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om gennemførelsen af bestemmelserne i stk. 1, herunder regler om forbrugernes ret til at modtage oplysningerne flere gange årligt, elektronisk, og uden at der opkræves særskilt gebyr, regler om virksomhedernes opgaver og mål for de energibesparelser, som virksomhederne samlet eller enkeltvis skal sikre bliver opnået, regler om dokumentation, indberetning og verifikation samt regler om afholdelse af nærmere angivne fællesomkostninger. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om, at visse energibesparelsesaktiviteter, jf. stk. 1, nr. 4, skal ske efter udbud, og regler for udbuddets afholdelse og for virksomhedernes finansiering af de udbudte opgaver.
 3. Stk. 3.
  Et distributionsselskab skal sikre, at oplysninger om distributionsselskabets realiserede energibesparelser en
 4. Stk. 4.
  Distributionsselskaber, netvirksomheder, jf. § 5, nr. 15, i lov om elforsyning, og varmedistributionsvirksomheder skal samlet sikre samkøringen efter stk. 3.
 5. Stk. 5.
  Realiseringen af energibesparelser efter bestemmelsen i stk. 1, nr. 4, skal ske gennem virksomheder, som er selskabsmæssigt adskilte fra distributionsselskabet.
 6. Stk. 6.
  Distributionsselskaberne skal betale klima-, energi- og forsyningsministerens omkostninger til opgaver forbundet med distributionsselskabernes opgaver vedrørende energibesparelser, jf. stk. 1, nr. 4.
 7. Stk. 7.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om betaling og opkrævning til dækning af omkostningerne efter stk. 6.
 8. Stk. 8.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte regler om samfakturering af de ydelser, forbrugeren modtager i henhold til denne lov.
 9. Stk. 9.
  Klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om den årlige samkøring af oplysninger om realiserede energibesparelser efter stk. 3 og om virksomhedernes gennemførelse af samlet samkøring efter stk. 4.