Naturbeskyttelsesloven § 86

 1. § 86
  Klageberettiget er
  1. 1) adressaten for afgørelsen,
  2. 2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
  3. 3) offentlige myndigheder,
  4. 4) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
  5. 5) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
  6. 6) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
  7. 7) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
 2. Stk. 2.
  Afgørelser efter kapitel 11 a kan påklages af
  1. 1) enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen, og
  2. 2) de personer, organisationer m.v., der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2 og 5-7.
 3. Stk. 3.
  Ved klage efter stk. 1, nr. 6 og 7, jf. stk. 2, nr. 2, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter eller på anden måde.