Naturbeskyttelsesloven § 56

  1. § 56
    Finansministeren fastsætter vilkårene for lån, der ydes efter § 55, stk. 1, nr. 2 og 3.
  2. Stk. 2.
    Miljøministeren kan efter forhandling med finansministeren modtage gaver til opfyldelse af lovens formål.